Biuro Usług Edukacyjnych
  i Turystycznych BUM
image

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - pobierz plik       warunki

WARUNKI UCZESTNICTWA - pobierz plik       warunki

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH - BUM w Krakowie Al.Słowackiego 44

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych (BUM) jest:

 1. Pisemne zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Biurem reprezentowanym przez upoważnioną osobę lub za pośrednictwem upoważnionego Agenta poprzez podpisanie przez strony "umowy - zgłoszenia". W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenie podpisuje Rodzic lub ustawowy Opiekun.
 2. Wpłacenie 45% zaliczki, pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów. Brak wpłaty w/w terminie i nie złożenie w wymaganym terminie dokumentów jest uznane jako rezygnacja powodująca skreślenie Klienta z listy uczestników co wiąże się z potrąceniem określonym w warunkach rezygnacji.
 4. Obowiązuje cena ustalona przez Biuro. Cena podana wstępnie w ofercie może ulec zmianie. Ostateczną ceną obowiązującą Klienta jest cena obliczona na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, którą Klient ma obowiązek uiścić. W tym przypadku pkt. 1.e, 1.f i 1.g nie obowiązują.
 5. Biuro ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia Klienta o zmianie warunków umowy.
 6. O zmianach warunków umowy Klient jest powiadamiany pisemnie pod podanym do korespondencji adresem. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia jest uważane za akceptacje nowych warunków umowy.
 7. Biuro ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od Biura niezależnych (decyzje władz państwowych, sytuacje zagrażające bezpieczeństwa klientów, brak wymaganego minimum klientów , siły wyższe.) w terminie do 48 godz. przed rozpoczęciem imprezy lub krótszym, wówczas Klientowi nie przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.
 8. Program imprezy jest ustalony ostatecznie w momencie podpisywania umowy i nie będzie ulegał zmianie podczas jej trwania.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż program imprezy przyczyn siły wyższej może ulec zmianie i będzie wykonane świadczenie zastępcze. Organizator zastrzega sobie prawo do realizowania w ramach umowy programu ekwiwalentnego co nie stanowi zmiany warunków umowy.
 10. Zawierając powyższą umowę Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia pozwala mu na realizację programu imprezy będącego przedmiotem niniejszej umowy, zatajenie złego stanu zdrowia powoduje skreślenie Klienta z listy uczestników i postępowanie jak w przypadku rezygnacji.

2. Warunki rezygnacji:

 1. Klient ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy, wtedy ma obowiązek pisemnie zawiadomić Biuro, podając termin oraz miejsce, do którego miał nastąpić wyjazd. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpłynięcia do Biura stosowanego oświadczenia, nie wlicza się dnia rozpoczęcia imprezy.

 2. Każda rezygnacja pociąga za sobą potrącenia z wpłaty Klienta.

 3. Jeżeli Klient nie weźmie udziału w imprezie Biuro dokonuje następujących potrąceń:

  • do 41 dni przed imprezą opłata manipulacyjna w wys. 100 zł.

  • Od 40 do 31 dni - 30% wartości imprezy;

  • Od 30 do 21 dni - 50% wartości imprezy;

  • Od 20 do 15 dni - 80% wartości imprezy;

  • Na 14 i mniej dni przed imprezą Biuro nie zwraca klientowi kosztów za niewykorzystane miejsce.
 4. Klient rezygnujący z uczestnictwa w imprezie ma prawo wskazać na swoje miejsce inną osobę w czasie pozwalającym organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi udziału w imprezie. W tym wypadku nie dokonuje się potrąceń, natomiast Klient ponosi tylko opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
 5. Potrącenie następuje niezależnie od daty zawarcia umowy.
 6. W przypadku odwołania imprezy Klientowi zwraca się w całości wpłaconą kwotę.
 7. Zwrot należności następuje w czasie dogodnym dla Biura, wynikającym z procedury rozliczeniowej z kontrahentami.
 8. Zwrotu dokonuje sprzedający imprezę a od wszelkich zwracanych kwot nie przysługują jakiekolwiek odsetki.

3. W sytuacji nie stawienia się na miejscu zbiórki odłączenia się od grupy, braku paszporty, zatrzymania przez służby graniczne lub celne, niewykorzystania lub wykorzystania części świadczeń przez Klienta, przerwania pobytu na imprezie (choroba, aresztowanie, usunięcie przez personel Biura i inne) zwrot uiszczonej odpłatności na imprezę lub niewykorzystaną część świadczeń lub realizacja świadczeń w innym terminie nie przysługuje.
4. Klientowi, który nie bierze udziału w imprezie w określonym terminie lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy Biuro nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu do grupy lub powrotu do kraju.
5. Usunięcie z imprezy dopuszczalne jest w przypadku naruszenia przez Klienta zasad wypoczynku lub bezpieczeństwa właściwych dla określonych rodzajów imprez, przepisów obowiązujących w obiektach, w których impreza się odbywa, lekceważenia poleceń przedstawiciela Biura w osobie pilota przewodnika mających na celu właściwą realizację imprezy. Klient zostaje obciążony kosztami związanymi z usunięciem go z imprezy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone z jego winy lub osób, nad którymi sprawuje opiekę. Straty z tego tytułu Klient jest zobowiązany pokryć na miejscu wyrządzenia szkody.
7. Klient jest zobowiązany przestrzegać wszelkie przepisy hotelowe, celne, dewizowe, paszportowe krajów tranzytowych i docelowych.
8. Nie uważa się za wadę usterek, o których Klient był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy.
9. Nie uważa się za wadę usług i zdarzeń zawinionych przez uczestników lub osoby trzecie nie będące w stosunku prawnym z Biurem.
10. Biuro nie odpowiada za pogodę, panującą we wszystkich miejscach i okoliczności siły wyższej i nie ponosi odpowiedzialności z tym związanej.
11. Biuro ubezpiecza Klienta w zależności od wykupionych świadczeń i rodzaju imprezy. Przy zagranicznych wyjazdach autokarowych ubezpieczenie NW, KL i bagaż obejmuje czas przejazdu zagranicą i pobytu a przy dojeździe własnym okres wykupionych świadczeń. Ubezpieczenie NW do kwoty 7000 PLN, KL do kwoty 15000 euro i bagaż 800 PLN obowiązuje tylko za granicą. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia jest możliwe tylko bezpośrednio przez Klienta w SIGNAL IDUNA lub u wskazanego Ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach w momencie wystąpienia szkody zagranicą Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia a po powrocie do kraju może domagać się zwrotu kosztów w stosownym towarzystwie ubezpieczeniowym, wówczas wszystkie wydatki muszą być udokumentowane rachunkami. W przypadku wystąpienia szkody zagranicą Klient zwalnia leczących go lekarzy zagranicą i w kraju z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji z jego leczenia właściwemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Klient ma obowiązek zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
12. Klient może ubezpieczyć się za naszym pośrednictwem od kosztów rezygnacji z imprezy.
13. Zgodnie z art. 16b Ustawą o UT Klient o wadliwym wykonaniu usługi powiadamia wykonawcę usługi oraz organizatora imprezy pilot ma obowiązek przyjąć reklamację i sprawić jej usunięcie, w wypadku jej nie załatwienia przekazać informację do organizatora turystyki.
14. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
15. Data zawarcia umowy jest data podpisania przez Klienta "Umowy - Zgłoszenia Udziału w Imprezie Organizowanej przez BUM" po zapoznaniu się z "Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Organizowanych przez BUM" i podpisaniu "Umowy - Zgłoszenia" przez pracownika Biura lub Agenta. Integralną częścią umowy są "Warunki Uczestnictwa" i "Umowa - Zgłoszenie".
16. Sprawy sporne mogące wyniknąć podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwe sądy powszechne w Krakowie. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyższą umową maja zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.

Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych
30-018 Kraków, Al.Słowackiego 44
tel/fax: +48 12 415 52 10, +48 12 632 60 07
NIP 9451029016, Regon 350823236